هیدروکربن های اروماتیک

clinical Environmental Health and Toxic Exposures

john B. sullivan,jr

Gary R.krieger

 

ارسال : مهندس لیلا تاجیک

دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

 

 

مشتقات بنزن با فشار بالا و نقطه جوش پایین هستند که با افزایش وزن مولکولی افزایش می یابد . این حلال دارای دانسیته بخار بالا هستند . بیشتر این ترکیبات به عنوان مواد شمیایی اولیه یا واسطه در ترکیبات دیگر بکار می روند. حلالهای الی همچنین در هزاران صنعت وشغل مثل :تولید رنگ ،رزین ومواد دارویی ،چاپ ، سریش و چسبها و ساخت لاستیک و… بکار می رود.

ترکیبات اروماتیک معمول استفاده شده شامل تولوئن ،بنزن ،زایلن ،استیرن ،اتیل بنزن ،مونوکلروبنزن (MCB ) وتری متیل بنزن می باشد.

بیشتر حلالهای اروماتیک تجاری نقطه جوشی دارند که خیلی کمتر از صفر درجه و بشتر از 200 درجه سانتیگراد نمی باشد .اگر نقطه جوش یک حلال خیلی بالاوفشار بخار آن خیلی کم باشد جداسازی حلال از موادی که برای حل کردن استفاده می شود بسیار دشوار خواهد بود.بنابراین بسیاری از حلالهای الی در دمای اتاق مایع هستند . حلالهای الی بوسیله خصوصیت غیر قطبی وحلالیت بالا در چربی توصیف می شوند . این  حلالها به فراوانی در مخلوطهایی در محیطهای شغلی مثل ترکیبات تولوئن ، بنزن ، استیرن ،اتیل بنزن ، تری متیل بنزن و زایلن استفاده شده است . نفتالن ، اگر چه یک ترکیب اروماتیک است حلال نیست ، جامدی کریستالی ، سفید رنگ دافع بید و با فراریت بالا می باشد . حلالهای اروماتیک به اسانی از تصفیه نفت خام و زغال مشتق می شود وقتی زغال در فقدان هوا گرم می شود به ترکیبات فراری شامل گاز زغال وقطران زغال شکسته می شود . باقیمانده این پروسه کک نامیده می شود . تقطیر قطران زغال منجر به تولید ترکیباتی مثل تولوئن ،بنزن ،زایلن ، فنول ها ، کروزول ، نفتالن می شود.ترکیبات اروماتیک همچنین می تواند توسط فرایند های کاتالیکی که در ان هیدروکربن های الیفاتیک در دماهای بالا وفشار بالا برای دهیدروژنه کردن ترکیبات وشکل گیری ساختارهای حلقوی هیدروکربن های اروماتیک بکار می رود ایجاد می شوند .

 

فاکتورهای دخیل در سمیت حلالها

 

تماس با حلالهای اروماتیک ار طریق تماس با بخار یا مایع انها رخ می دهد راههای اصلی جذب راه تنفسی وپوستی است . سمیت حلالها به ترکیب فیزیوشمیایی انها ، سمیت ذاتی ، متابولیت ها و داروهای کلینیکی بستگی دارد. برای حلالهایی مثل بنزن و استیرن متابولیت ها سموم اصلی هستند .

فاکتورهای سمیت می تواند بصورت زیر خلاصه شود:

           1.      ماهیت سمی ترکیب اصلی

           2.      طبیعت سمی متابولیت ها

           3.      بافت ها وارگان های هدف

           4.      مداخله با دیگر داروها یا حلالها

           5.      اثر بیماریهای قلبی

           6.      تماس (دوز ،مدت ، شدت )

           7.      خاصیت فیزیکو شمیایی حلال (فشار بخار ، دانسیته بخار ، واکنش پذیری )

           8.      راههای تماس (تنفسی ، پوستی ، GI  )

 

دوز ، تماس ، ارگان هدف

 

عمده ترین ارگان های هدف برای حلالهای اروماتیک سیستم عصبی ، کبد ، کلیه ها ، پوست ، شش ها ، و غشا مخاطی راههای هوایی ، چشم ها هستند . ارگان هدف اصلی بنزن سیستم خونی می باشد.

به سبب خطرات بخارهای حلالهای اروماتیک تنفس مهمترین راه مواجهه است . اما جذب از طریق تماس با بخارات یا مایع می تواند به سمیت کمک کند . مواد شمیایی که پتانسیل جذب پوستی دارند توسط برچسب های Skin  توسط ACGIH  مشخص شده اند .

حلالهای اروماتیک از نظر نفوذپذیری پوستی متفاوت هستند فاکتورهایی که پوستی را افزایش می دهد صدمه ، محتوای رطوبت بالا ،سطح تماس ،اجزای اناتومیک و مدت تماس است . دیگر فاکتورهای مهم که مستقیما به افزایش دوز جذب مرتبط است فعالیتهای فیزیکی و اهنگ تنفس است .

خوردن همزمان متانول متابولیسم بعضی حلالها را مهار می کند و منجر به ترازهای خونی بالاتر می شود . مواجهه همزمان با چند حلال منجر به رقابت برای محلهای انزیمی می شود ومتابولیسم حلالها را کاهش می دهد این فاکتورها بر نتایج پایش بیولوژیکی و سمیت اثر می گذارند .

حلالهای ممکن است تغییرات حاد ،برگشت پذیر و دائمی عصبی بسته به نوع حلال ، دوز ، مدت تماس و متابولیسم ایجاد کند .

مواجهه حاد تنفسی با غلظت های بالای هوابرد می تواند سرگیجه ، سنکوپ ، تشنج ، سر خوشی ، تحریکات تنفس و در بعضی موارد کما ایجاد کند . مواجهه حاد و مزمن با غلظتهای سمی از حلالهای تنفسی ممکن است باعث اشفتگی رفتاری اتروفی مغزی ، عملکرد بد مغزی ، دیوانگی و… شود مثل موارد تماس با تولوئن .

حلالهای الی چربی دوست هستند بنابراین علاقه به بافتهای با محتوی چربی بالا مثل مغز و کبد دارند بطور کلی حلالهای چربی دوست به متابولیت هایی با قطبیت بیشتر متابولیزه می شوند که توانایی نفوذ از طریق غشاهای بیولوژیکی کاهش می یابد روی هم رفته متابولیسم حلالها شامل دو فاز است که توسط سیستم مونواکسیژنایز وابسته سیتوکروم p450 می باشد :فاز شامل ایجاد گروه قطبی یا نمایان کردن گروه قطبی بوسیله واکنشهای هیدرولیک –اکسید اتیو واحیا می باشد وفاز دوم شامل کنژوگه کردن با  اسید گلوکورونیک وسولفات وگلوتاتیون می باشد (گلوتاتین :ترکیبی است که در بافتهای حیوانات وگیاهان به عنوان اکسیژن شناخته می شود .)

کبد اصلی ترین ارگان متابولیک است . اما  محلهای دیگر متابولیسم p-450  کلیه ها ، ریه ، پوست ،اپیتلیوم بینی می باشد .دفع حلال بدون تغییر بطور کلی از ریه ها رخ می دهد .دفع متا بولیت ها عمدتاا از ادرار است

در بعضی موارد متا بولیتهای فرار باز دم دفع می شوند .بیشتر حلالهای چربی دوست فاز چند جانبه ای از حذف را نشان میدهند :یک حذف سریع از خون تا قسمتهای چربی و سپس یک حذف اهسته از محلهای ذخیره چربی .

تحریک تنفس و اثرات التهابی حلالهای اروماتیک :

سمیت حلالها بر روی منطقه تنفسی بستگی به طبیعت شیمیایی وفیزیکی حلال ، غلظت حلال استنشاق شده و اثرات فزاینده حلاها در در حالت مخلوط دارد .سمیت تنفسی بیشتر در تماس با تراز بالا مشاهده می شود ولیکن مطالعاتی نشان داده اند که اسیب ریوی  محدود به تماس با دوز بالا نیست ومی تواند در غلظتهای حلالهایی مخلوط در زیر استاندارد  OSHA PEL  رخ دهد. بیشتر حلالها شامل حلالهای اروماتیک محرک غشا مخاطی هستند و بنابراین محرک ناحیه فوقانی وتحتانی تنفسی هستند. اگر چه به طور کلی پذیرفته شده که مواجهه با تراز بالای حلالهای الی باعث اثر بر روی CNS  و ایجاد اثرات سمی در ریه می شود مطالعاتی نشان می دهند که مواجهه ترازهای کم همچنین می تواند منجر به علائم تنفسی مثل کوتاهی تنفس ،سرفه و فشار روی سینه شوند و هر مواجهه با غلظتهای بالا و کم با حلالهای اروماتیک می تواند باعث ایجاد پاسخ بالای برونشیولها شوند که با علائم خس خس سینه ، سرفه، کوتاه شدن تنفس در فعالیتها و یا تنفس هوای سرد و محرکها مشخص می شود.

زایلن ها مثالی برای مواد شمیایی الی محرک فرار هستند که همچنین باعث اثرات روی CNS  واثرات محرک موضعی روی چشم و بینی   وگلو می شود.

 

 

جذب پوستی و سمیت

 

جذب پوستی حلال به متغیرهایی مثل غلظت حلال ،مدت تماس ،ضخامت ،شرایط ،میزان عروق پوستی و سطح در معرض مرتبط است . سوختگی ،اسیب ها و دانه های پوستی و افزایش دمای پوست بدلیل افزایش جریان خون به پوست جذب حلال را افزایش می دهد . متغیر دیگری که جذب را افزایش می دهد وضعیت هیدراسیون پوست است .

هرچه که پوست بیشتر هیدراته شود مثل فرو بردن در اب ویا عرق کردن ،جذب مواد شیمیایی از بین سد پوست راحتر می شود .تغییرات جذب همچنین به محلهای اناتومیک هم بستگی دارد .برای مثال در کف دست وکف پاها در مقاسه با دیگر قسمتهای بدن مثل پوست سر ،گردن وشکم یک سد پوستی نسبت به جذب وجود دارد .

مطالعات نشان داده اند که ترکیب حلالهایا حلالهای چند تایی در ماده واسط اب احتمال بیشتری دارند (شانس بیشتری دارند )که نسبت به حلالهای خلص به اسانی جذب می شوند .

جذب پوستی می تواند نماینده یک راه تماس مهم برای بعضی حلالهای الی باشند وممکن است نماینده 30تا 90درصد جذب روزنه کلی حلالهای الی از واسطه های الی باشند .جذب تولوئن از پوست اهسته است مثلا در یک مطالعه میزان جذب تولوئن 14تا23 mg/cm2/h  درافراد مورد مطالعه بود .

ثابت شده است که اتیل بنزن جذب پوستی مشابه ای دارد که این مقدار بستگی به غلظت که در تماس با پوست قرار می گیرد داردجذب پوستی استیرن مایع 9تا15 mg/cm2/h   بود وبصورت خطی با غلظت استیرن تغییر می کند .میزان جذب زایلن مایع از 4تا10 mg/cm2/h  بود.

 

شاخصهای تماس بیولوژیکی

 

شاخصهای تماس بیولوژیکی (BEI ) ها به عنوان رفرنسی برای ارزیابی پتانسیل خطرات سلامتی مواد شیمیایی می باشند .انهاترازهای متابولیتهای احتملی یافت شده در خون وادرار را در کارگر سالم مواجهه با مواد شیمیایی را نشان می دهند .BEIها نماینده مرزها مرز اشکاری بین مواجهه خطرناک وبی خطر نمی باشد.

انها توسط تغییرات بیولژیکی افراد تاثیر می پذیرند .  BEI ها مواجه 8ساعته ،6روز در هفته را نشان می دهد و نباید برای تعین وجود اثرات بد یا تشخیص بیماریهای شغلی بکار روند.

دربعضی موارد مواجه حلالهای الی اروماتیک می توانند توسط تشخیص محصولات متابولیکی در خون و ادرار تعیین شوند .

تماس همزمان اتانول و دیگر حلالها می تواند دفع متابولیت ادراری را کاهش دهد وسبب افزایش تراز حلالهای خون شود .بنابراین این عوامل باید در تغییر پایش بیولوژیکی مد نظر قرار گیرند .فعالیتهای فیزیکی همچنین دفع متابولیتها را توسط افزایش جذب بخار تحت تاثیر قرار می دهد .

در هیدروکربنهای اروماتیک با افزایش شمار حلقه های بنزنی (حلقه  اروماتیک )  حلالیت انها ،موجود بودن زیستی انها وتبدیل انها به یک ماده شیمیایی ساده تر کاهش می یابد .

منبع: http://ghalenoy.persianblog.ir/1384/5/
+ نوشته شده توسط کارگر در شنبه بیست و پنجم آبان 1387 و ساعت 18:16 |

    سه شنبه 21/8 ساعت 2:50 دقیقه صبح آتش گسترده ای در مناطق F –G  پالایشگاه درگرفت. آتش سوزی با صدای انفجاری شروع و با شعله ور شدن مخزن T815 و اطراف آن ادامه یافت. بنا به گفته شاهدان حادثه، حجم آتش به  اندازه ای بوده که تصور نمی شده بدون آن که به نواحی دیگر سرایت نکند خاموش شود. در دقایق اولیه تمامی کارگران در شوک حادثه قرار داشته و تمی دانستند با چه حادثه ای روبرو هستند و رفتار بعدی آتش و حادثه چه می تواند باشد. به گفته کارگران در محل ماشین آتش نشانی شرکت اولین اقدامات را جهت کنترل  آتش انجام داده ولی به دلیل حجم بالای آتش و از کار افتادن قسمتی از ماشین عملا قدرت مانور را از دست داده بودند ولی همچنان تا رسیدن نیروهای کمکی از ذوب آهن با آب هیدرانت و امکانات موجود تا حد توان با آتش مقابله کردند. نیروها سراسیمه و وحشت زده بوده و از مدیریت واحدی در آن  زمان برخوردار نبودند. این امر می بایست مورد توجه مسولین قرار گیرد تا در مواقع بروز بحران بتوان آن را مدیریت نمود و بر آن احاطه داشت.

 با رسیدن نیروهای آتش نشان  ذوب آهن مهار آتش به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته و پس از ساعتی با استفاده از آب و کف مخصوص آتش مهار و تانک های اطراف حادثه خنک شده و تدابیر امنیتی و ایمنی به کار بسته شد. مسولین شرکت به صورت جداگانه خود را یکی یکی به محل رسانده اند و از نزدیک شاهد آثار سوختگی و حادثه منطقه بودند.

    در این حادثه تعدادی از پرسنل زحمتکش اعم از آتش نشان و نیروهای کمک آتش نشان و کارگرانی که به کمک آنان آمده بودند دچار "ازگرفتگی و مسمومیت و تهوع شده و برای مراقبت و درمان سرپایی به ارژانس منتقل گشتند .

   هنوز به صورت قاطع دلیل آتش سوزی مشخص نشده ولی گمان می رود مربوط به موادی باشد که از پالایشگاه های نفت به عنوان خوراک وارد شرکت شده اند.

قابل یادآوری است که مدیریت برای جلوگیری از خطرات و خسارات مادی و انسانی می بایست توجه بیشتری نسبت به ایمن سازی تجهیزات و نیروها، بهره گیری از نیروهای کارشناس و ماهر، تجهیز آتش نشانی به وسایل مدرن و کامل و استخدام نیروهای بیشتر  آتش نشان از خود نشان داده تا شاهد حوادث کمتری باشیم.

در حاشیه:

-         تنها ماشین اطفاء حریق شرکت در همان دقایق اولیه کارایی خود را به دلیل اشکال فنی از دست می دهد.

-         جهت باد به گونه ای بوده است که تانک 814 را که منبع عظیمی از مواد سوختی را در خود دارد کمتر در معرض آتش و حرارت قرار گیرد.

-         فداکاری همه کارگران شیفت 83 بدون توجه به خطرات نزدیک شدن به آتش.

-         بدون حضور نیروهای کمکی از ذوب آهن مهار آتش غیر ممکن بوده است.

-         کارگران شرکت علل مختلفی را برای آتش سوزی ابراز کرده اند از جمله؛ سوز و آه کارگران ، مواد جدید ورودی به عنوان خوراک، فرسوده شدن تجهیزات و ...

-         ورود مهندس سلیمانی قبل از دیگر مسولین.

-         ورود مهندس فتحیان ( مسول ایمنی فنی) دیر تر از همه مسولین.

-         پرس و جو از سلامت کارگران و تشکر و خسته نباشید از آنان در ابتدای ورود توسط سرهنگ صفوی، قبل از مسولین دیگر.

-         ملاقات از مصدومین حادثه توسط مهندس فلاح در اورژانس شرکت.

+ نوشته شده توسط کارگر در شنبه بیست و پنجم آبان 1387 و ساعت 17:59 |

1-    در روزهای گذشته با خبر شدیم به تعدادی از بیگ بگ های محصولات انبار شده، توسط  فرد یا افرادی آسیب وارد شده است. ضمن محکوم کردن این حرکت خواستار پی گیری مدیریت و پرسنل برای روشن شدن انگیزه و شناسایی عاملان آن هستیم. در این رابطه اعضای شورای اسلامی کار نیز در نامه ای این اقدام را محکوم نموده و ضمن یادآوری این نکته که زمانی این اتفاق روی داده است که تعامل و همدلی خوب و سازنده ای در جهت حل پاره ای از مشکلات و برآورده شدن خواسته های کارگران بین شورا و مدیریت ارشد روی داده که این اقدام مخرب آن را تحت تاثیر قرار داده است، خواستار شناسایی عاملان آن شده است.  به نظر می رسد منافع کارگران و منافع دراز مدت شرکت در تضاد با منافع گروهی اقلیت قرار گرفته و اراده ای مانع از آن می شود که مدیریت ارشد در بستری آرام ضمن توجه ویژه به کارگران، به نحو مطلوب هدایت این شرکت را به عهده داشته باشد.

2-      در روزهای اخیر همچنین نامه ای به امضای مدیر عامل در تابلو نصب گردید که در آن از تمامی کسانی که در ارتباط با مسایل حقوقی دچار مشکل شده و پی گیری های آنان بی نتیجه مانده خواسته شده با ذکر مستندات شرح آن را برای ایشان ارسال تا نسبت به آن اقدام گردد. این حرکت را به فال نیک می گیریم و ضمن تشکر از مدیر عامل خواستار آن هستیم که ترتیبی اتخاذ نمایند که این حرکت شامل همه مشکلات اعم از حقوقی، کاری، شکایات، مشکلات مدیریتی  و ...گردد. خواهشمندیم مدیر عامل نسبت به اعلام یک E- Mail که بتوان در آن حرفها و مشکلات را بی واسطه به گوش ایشان رساند اقدام نمایند.

3-     در روزهای اخیر تعدادی از همکاران گرامی بازنشسته شده اند. آقایان حسینعلی قنبریان، فتحی، پرویز داکوهیان، کرم جعفری و باقر جلالی. که برایشان آرزوی سلامت و طول عمر با عزت می نماییم و امیدواریم در روزها و سال های آینده همکاران دیگرمان در کمال صحت و سلامت به این افتخار نایل گردند.

4-     نتیجه نظر سنجی با عنوان " به نظر شما کدام عامل بیشتر در کسب عنوان صادر کننده نمونه موثر بوده؟" که در آن 57 نفر شرکت کرده بودند به این شرح می باشد:

 - عملکرد مدیران شرکت: 28 درصد  ( 16 رای )

      - تلاش شبانه روزی پرسنل: 1/49 درصد  (28 رای )

    - روش های صحیح مدیریتی مدیر عامل:  5/3 درصد   (2 رای )

    - منحصر به فرد بودن شرکت در ایران: 2/19 درصد  ( 11 رای )

 

5-     یکی از همکاران عزیز در قسمت نظرات ضمن تبریک راه اندازی این وبلاگ  آن را به آقایان شورا نسبت داده بود. لازم است یادآوری کنیم این وبلاگ هیچگونه ارتباطی با عزیزان شورای اسلامی کار ندارد هر چند آماده است نظرات آنان را منتقل نماید و از انتقادات و یشنهادات آنان استقبال کند. قابل ذکر است این وبلاگ با همکاری 3 نفر از پرسنل شرکت، یک نفر از همکاران سابق و یک نفر متخصص IT در خارج از شرکت اداره می شود.

6-     از استقبال همکاران گرامی بسیار خوشحال و سپاسگزاریم. همچنین از ثبت نظرات و انتقال دیدگاه های خود به دیگران. با توجه به اینکه بسیاری از همکاران دسترسی به اینترنت نداشته ولی به نظر می رسد کسانی که از این امکان برخوردارند به صورت مرتب به وبلاگ مراجعه می نمایند که جای بسی خوشحالی و تشکر دارد. (همکاران می توانند خبرها و مطالب مبسوط خود را در E-Mail با ما در میان بگذارند.)

 در قسمت نظرات جز چند مورد اندک که شبهه توهین به دیگران از آن برداشت میشد تمامی نظرات به خوبی منتقل شده بود به گونه ای که مطالب گفته شده در آن می تواند خود سوژه بحث های جدی تر باشد. بنابراین از همکاران خواهشمندیم از این امکان گفتگو به نحو شایسته بهره گیری نمایند و از توهین و تخریب یکدیگر بپرهیزند.

7- از آنجا که بحث سختی کار و بیماری زایی، برای تیم اداره کننده وبلاگ همچون  همکاران دیگر از اهمیت بالایی برخوردار است خواهشمندیم در این بحث یاریگر ما بوده و تا حد امکان در پی کسب اطلاعات مرتبط، ما را از نتایج آن مطلع فرمایید.

+ نوشته شده توسط کارگر در شنبه هجدهم آبان 1387 و ساعت 17:22 |

   " قطران زغال سنگ ماده‏اي است به رنگ قهوه‏اي با قوام و بوي مشخص. قطران براي رنگ كاري، نفوذ ناپذيري در مقابل آب، عايق سازي چوب، سطوح جاده‏ها، مقاصد درماني، توليد بنزين، تولوئن، گزيلن، آنتراسن و غيره استفاده مي‏شود. قير در حرارت معمولي جامد است. قير در كلوخه سازي زغال سنگ نرم كاربرد فراوان دارد همچنين در توليد الكتروليت‏هاي مثبت و منفي، اتصالات، صفحات عايق سازي در سرد خانه‏ها، نفوذناپذير ساختن چوب در مقابل رطوبت، صنعت رنگ سازي نقاشي، تهيه آسفالت مصنوعي همراه با كك گرد شده، شن و سنگ آهك و تهيه روكش مقاوم در مقابل اسيدها استفاده مي‏شود. قير و قطران هر دو سبب تحريك پوست و آثار سرطان زائي دارند. در عين حال مخاطرات قير بيشتر مي‏باشند. تماس پوستي با قير باعث قرمزي، خارش و سوزش شده كه اشعه ماوراي بنفش خورشيد به شدت اين علائم را تشديد مي‏كنند. پس از رفع شدن ناراحتي امكان دارد پوست ناحيه مبتلا پررنگ‏تر شود. تماس پوستي با قير سبب ايجاد جوش در پوست مي‏شود. پس از تماس طولاني تومورهاي خوش خيمي در پوست به وجود مي‏آيد به نام كراتوآكلانتوما و زگيل‏هاي قطراني ولي تومورهاي بد خيم يا سرطانها (از نوع سلولهاي بازال يا سنگفرشي) هم مطرح و بايد مد نظر قرار گيرند."  منبع:

http://tv3.irib.ir/salamatbashid/teb_kar_a3.htm#1.50       

 

    تجربه و علم به خطرات کار با مواد شیمیایی به چند قرن قبل باز می گردد. در تمام این سال ها تجربه های بسیاری برای انسان ها مهیا شده و با پیشرفت علم، زوایای پنهان بیشتری از خطرات ناشی از تماس با مواد شیمیایی، بر سلامت انسانها، در معرض دید قرار گرفته است.

اگر بخواهیم مواد شیمیایی را بر اساس ریسک سلامتی آنها تقسیم بندی نماییم، مواد و مشتقات قطرانی همیشه یکی از مهمترین و اصلی ترین موادی شناخته شده ای هستند  که آثار زیانباری بر انسان و محیط زیست او بر جا می گذارد.

    قطران و مشتقات آن نه تنها از طریق تنفس بلکه از پوست و مخاط چشم نیز به راحتی جذب بدن می گردد. این مواد در کوتاه مدت فرد را دچار مسمومیت، تهوع، سردرد، خشکی مخاط گلو و ناراحتی های عصبی کرده و در درازمدت در بروز سرطان های: خون، کبد، دستگاه تنفسی و پوست نقش عمده و غیر قابل انکاری بازی می کند. مواد قطرانی پوست را نسبت به جذب اشعه مضر UV خورشید چند برابر حساس تر و در نتیجه راه را برای ظهور عوارض پوستی از جمله تیرگی، زگیل و سرطان باز می نماید.

    اینک ما شاهد بروز علائم بیماری زایی مواد قطرانی در بین همکاران هستیم. علائمی از جمله تیرگی پوست ( که شایع ترین عارضه در بین کارگران است)، مشکلات تنفسی و عوارض کبدی که امیدواریم مدیریت با درایت کافی مسئله سلامت پرسنل را جدی گرفته و راهکارهایی در جهت مصون ماندن بیشتر و موثر تر کارگران از خطرات ذکر شده اندیشه کند. همچنین شرایطی فراهم آورد که در آن علاوه بر اطلاع رسانی کامل و صادق نسبت به خطرات مواد، نسبت به افزایش حقوق و مزایا و تلاش در جهت پیشبرد و عملی شدن پروژه بازنشستگی زودتر از موعد اهتمام بیشتری صورت گیرد.

+ نوشته شده توسط کارگر در شنبه یازدهم آبان 1387 و ساعت 17:55 |

به کلیه کارگران و مدیرانی که مستقیم و غیر مستقیم درگیر تعمیرات اساسی پالایشگاه هستند خسته نباشید می گوییم و امیدواریم مدیریت با جبران زحمات این عزیزان خستگی را از تن و روان آنان رفع نماید.

 

با خبر شدیم آقای ش- الف که در ماه گذشته درگیر مشکلاتی خود ساخته شده بود به سر کار خود بازگشته و مشغول به کار شده است. جا دارد از درایت و مثبت اندیشی مدیریت به خصوص جناب آقای فلاح تشکر نماییم که با نظر مساعد از تشدید مشکلات این همکارمان  جلوگیری نمودند.

+ نوشته شده توسط کارگر در یکشنبه پنجم آبان 1387 و ساعت 14:56 |

1-      از توجه عزیزانی که از وبلاگ دیدن کردند سپاسگزاریم و انتهای هر هفته منتظرشان هستیم.خواهشمندیم نظرات و مطالب خود را در قسمت درج نظر و یا در ای میل :kargarctr@yahoo.com ثبت نمایید. از ای میل آقای م- ف  نیز متشکریم که به  نکات مثبت و مفیدی اشاره کرده اند.در قسمتی از آن آمده است: "اول اینکه غلط املایی ننویسیم دوم اینکه سعی کنیم اخبارو اطلاعات داخل کارخونه را که مثل اسرار خونواده می مونه را بیرون از خونه پیش دوست و دشمن مطرح نکنیم و سعی کنیم مسائلی را مطرح کنیم که خارج از چهارچوب قانون و مقررات شرکت و اداره کار نبوده و بیشتر اون چیزهائی را مطرح کنیم که رنگ وبوی تخریب نداشته باشه" . ما نیز بر این باوریم. یادآوری این نکته لازم است که اعتماد و دلسوزی و وجدان کاری جاده ای دو طرفه بین کارگران و مدیریت می باشد. اعتماد و احترامی است که از دو طرف باید تقویت شود و گر نه خشکیده می شود. (از همکارانی که در طول این مدت برایمان نظر گذاشته بسیار سپاسگزاریم.همکاران می توانند نظرات درج شده را مستقیما مشاهده کنند. نظرات یاد شده متعلق به همکاران بوده و لزوما بازگو کننده دیدگاه تیم اداره کننده وبلاگ نمی باشد.)

2-      بازخورد این وبلاگ در بین همکاران متفاوت بوده. نظرات  مثبت و منفی زیادی در باره اهداف و ایجاد کنندگان آن گفته شده که به تمامی آنها احترام می گذاریم و به این نکته بسنده می کنیم که از این رهگذر اگر خیری به شرکت و کارگران برسد رسالت خود را انجام شده می دانیم.

3-      از کلیه کارکنان شرکت تقاضا مندیم نسبت به اشاعه و ترغیب همکاران به دیدار وبلاگ اقدام نمایند.

4-      از آنجایی که کارگران شرکت نسبت به عوارض و بیماری های ناشی از کار با قطران و مشتقات آن کم اطلاع و در برخی موارد بی اطلاع هستتند و این می تواند آثار جبران ناپذیری بر سلامت حسمی و روحی افراد بر جا گذارد بنابراین از افراد متخصص اعم از پزشکان، بهداشت کاران، مهندسین، کارکنان و کلیه همکاران عزیز عاجزانه خواهشمندیم مقالات، مطالب و اطللاعات مستندی را که در ارتباط با بیماری زایی، آلودگی و اثرات بهداشتی و زیست محیطی در اختیار دارند را به ای میل یاد شده ارسال و یا در قسمت درج نظر ثبت نمایند.

5-      برخی همکاران مقایسه حقوقی شرکت قطران با دیگر شرکت ها را خواسته اند. در صورت امکان انجام می شود.(همکاران اگر تصویر فیش حقوقی شرکت هایی را در اختیار دارند برایمان ارسال نمایند.)

6-      ابتدای هر ماه یک نظر سنجی انجام می گیرد که نتایج مستند آن برای همگان هر لحظه قابل مشاهده می باشد.خواهشمندیم در نظر سنجی ها که در انتهای صفحه قرار گرفته شرکت نمایید. در ضمن اگر نظری دارید که مایلید به رای دیگران گذاشته شود ما را در جریان بگذارید.

7-      بی تردید ادامه این راه و اثر گذاری آن بر بهبود شرایط کار در گرو اعتماد، حمایت و خواست کارگران می باشد. در صورت تمایل به ادامه این وبلاگ ما را حمایت کنید.


+ نوشته شده توسط کارگر در یکشنبه پنجم آبان 1387 و ساعت 14:55 |

     شركت پالايش قطران امسال نيز همچون سال هاي ۸۳ و ۸۵ افتخار كسب صادر كننده نمونه كشوري را به خود اختصاص داد. بر خود لازم مي دانيم اين موفقيت بزرگ را  كه حاصل دسترنج شبانه روزي همه پرسنل به خصوص كارگران زحكت كش و سخت كوش مي باشد را تبريك گفته و اميد وار باشيم مديريت محترم بر خلاف سال هاي گذشته به نحو شايسته زحمات پرسنل محترم قطران را ارج نهد.

    لازم به ياد آوري است متاسفانه پاداش اختصاص يافته از طرف دولت به صادر كننده گان نمونه در سال هاي گذشته تنها بين اعضاي هيئت مديره و مديران ارشد شركت تقسيم گرديده است و مديريت شركت دسترنج زحمات كارگران را حتي در حد نسب يك اطلاعيه تشكر آميز هم ناديده گرفته است.

    با آرزوي موفقيت و سربلندي  و توجه بيشتر  به كاركنان محترم و عزيز شركت.

+ نوشته شده توسط کارگر در چهارشنبه یکم آبان 1387 و ساعت 17:27 |
شنیده شده است آقای حشمت الله محمدی کارمند واحد حراست شرکت پس از تعلیق یک هفته ای از کار و بازگشت دوباره به کار به واحد اداری معرفی گردیده و فعلا بلا تکلیف است.

در صورت کسب اطلاعات کامل و دقیقتر در خصوص علت این جابجایی به اطلاع خواهد رسید. از همکارانی که در این راطبه اطلاعی دارند خواهشمندم در قسمت نظرات درج یا به ای میل بنده پست نمایند . kargarctr@yahoo.com

سپاسگزارم.

+ نوشته شده توسط کارگر در چهارشنبه یکم آبان 1387 و ساعت 17:15 |
جشن دانش آموزان ممتاز شرکت پالایش قطران در تاریخ ۱۹/۷/۸۷ در آمفی تاتر دانشکده شهید مهاجر برگزار گردید. تفاوت  مراسم امسال نسبت به سال های گذشته کیفیت نسبتا بهتر آن از نظر اجرا ،هماهنگی و برنامه های تدارک دیده شده بود. هرچند اجرای آن خالی از اشکال نبود ولی  با توجه به درآمد هنگفت  شرکت، میتوانست در قسمت پذیرایی و ظرفیت سالن ، مناسب تر و در شان پرسنل محترم برگزار گردد.

با این وجود از زحمات مدیریت و  پرسنل برگزار کننده تشکر و قدردانی می کنیم.

+ نوشته شده توسط کارگر در چهارشنبه یکم آبان 1387 و ساعت 17:15 |


Powered By
BLOGFA.COM